life's good - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΪ - LGlife's good - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ


ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο, Πειραιά, οδός Εθν. Μακαρίου και Φαληρέως 2 (εφεξής «ΣΚΑΪ»), αποκλειστικός κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων της δομής και του περιεχομένου (format) του ακόλουθου διαγωνισμού, σε συνεργασία με τις ανώνυμες εταιρίες με την επωνυμία «LG Electronics Hellas S.A» που εδρεύει στo Παλαιό Φάληρο (Εθνάρχου Μακαρίου, αριθμός 1), και «LG Electronics Inc», η οποία εδρεύει στη Σεούλ της Δημοκρατίας της Κορέας (οδός Yoido-dong, Youngdungpo-gu αριθμός 20). (εφεξής από κοινού «Οι διοργανώτριες») διοργανώνουν από κοινού τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο “Lifeisgood.gr” (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στο δικτυακό τόπο www.lifeisgood.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

2. Oι παρόντες όροι του διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Ασημακοπούλου Μαριάνθη, με έδρα στην Αθήνα, οδός Σίνα αριθμός 14, τηλ. 210-3634063.

3. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

4. Οι διοργανώτριες εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση τους, να παρατείνουν, να μειώνουν τη διάρκεια ή και να ματαιώνουν το Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλούν ή αλλάζουν τα δώρα/ έπαθλα, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στον παραπάνω δικτυακό τόπο www.lifeisgood.gr. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Οι διοργανώτριες εταιρίες δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

Β. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Δικαίωμα Συμμετοχής.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικώς ομάδες φυσικών πρόσωπων από 3 έως 8 πρόσωπα, να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους και έως 18 ετών, διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν τη συγκατάθεση για τη συμμετοχή τους των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα. Καθότι οι συμμετοχές θα είναι ομαδικές, όπως σαφώς ορίζεται στους παρόντες όρους, η δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της κάθε ομάδας (εφεξής καλούμενος ο «εκπρόσωπος»), ο οποίος κατά την υποβολή της συμμετοχής θα δηλώνει ονομαστικά τα μέλη της ομάδας, καθώς και τα έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας με αυτούς.

2. Η υποβολή της συμμετοχής της κάθε ομάδας από τον εκπρόσωπο της συνεπάγεται την δήλωση και εγγύηση του εκπροσώπου της ότι :

Α. Όλα τα μέλη της ομάδας έχουν λάβει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των γονέων τους για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και

Β. Έχει λάβει την έγγραφη συναίνεση κάθε προσώπου που συμμετέχει στην ομάδα, καθώς και των προσώπων που συμμετέχουν ή εμφανίζονται στο διαγωνιζόμενο βίντεο ή μουσικό έργο για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την αποδοχή των όρων του.

Τις ανωτέρω έγγραφες συναινέσεις, ο εκπρόσωπος της ομάδας θα έχει στη διάθεση των διοργανωτριών εταιριών, εφόσον του ζητηθούν, σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.

2. Περιγραφή Διαγωνισμού – Τρόπος Συμμετοχής.

1. Ο διαγωνισμός αποτελείται από τρεις (3) φάσεις : Α. Φάση. Ενημέρωση και Προετοιμασία, Β. Διαγωνιστική Φάση, η οποία θα περιλαμβάνει 3 κατηγορίες, και Γ. Τελική φάση (Τελικός).

2. Στην 1η και 2η κατηγορία της Β’ φάσης, η συμμετοχή των ομάδων στο διαγωνισμό θα πραγματοποιείται μέσω της εγγραφής τους στην ιστοσελίδα www.lifeisgood.gr και υποβολής πρωτότυπων οπτικοακουστικών έργων (βίντεο) τους, με σκοπό να κάνουν γνωστές τις άγνωστες στο ευρύ κοινό ομορφιές και μοναδικότητα του τόπου που θα επιλέξουν να προβάλλουν από την Ελλάδα. Στην 3η Κατηγορία της Β’ φάσης, οι διαγωνιζόμενες ομάδες θα αποστέλλουν βίντεο, μετά την εγγραφή τους στην ανωτέρω ιστοσελίδα, με πρωτότυπο τραγούδι (μουσική & στοίχοι), το οποίο θα αναφέρεται την περιοχή της Ελλάδας που θα επιλέξουν. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να βασιστούν σε στοιχεία υπάρχοντος τραγουδιού, αφού πρώτα έχουν εξασφαλίσει έγγραφη άδεια του δημιουργού και των δικαιούχων των περιουσιακών πνευματικών δικαιωμάτων του τραγουδιού. Στα βίντεο και των τριών κατηγοριών μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν είναι μέλη της διαγωνιζόμενης ομάδας.

Α’ Κατηγορία: Φυσική Ομορφιά & Αξιοθέατα. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες θα πρέπει να παρουσιάσουν τα κρυμμένα μυστικά και τους μικρούς θησαυρούς του τόπου που θα επιλέξουν από την Ελλάδα, με έμφαση σε λιγότερο γνωστά σημεία, αλλά και αξιοθέατα, που κάποιος αξίζει να επισκεφθεί.

Β’ Κατηγορία: Δρώμενα - Πανηγύρια, φεστιβάλ, τοπικά έθιμα, γαστρονομία, θέατρο, μουσική, κινηματογράφος, αθλητικά γεγονότα κ.λπ.

Γ’ Κατηγορία : Μουσική – Οι διαγωνιζόμενες ομάδες θα πρέπει να συνθέσουν ένα πρωτότυπο τραγούδι που να αναφέρεται στον τόπο της Ελλάδας, που επιθυμούν να προβάλλουν, ή να βασιστούν σε ένα υπάρχον αφού πρώτα έχουν εξασφαλίσει εγγράφως τα δικαιώματα από τον/τους δημιουργούς. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποστέλλεται και η αντίστοιχη έγγραφη συναίνεση του δημιουργού και δικαιούχων των περιουσιακών πνευματικών δικαιωμάτων του τραγουδιού. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, διαπιστωθεί ότι δεν έχει ληφθεί από τις διαγωνιζόμενες ομάδες η κατά τα ανωτέρω συναίνεση και οι αντίστοιχες άδειες, οι διοργανώτριες εταιρείες θα έχουν δικαίωμα να αποβάλλουν την εν λόγω συμμετοχή από τον διαγωνισμό.

3. Τα βίντεο και των τριών κατηγοριών της Β’ Φάσης μπορούν να έχουν διάρκεια έως 3 λεπτά της ώρας.. Οι ομάδες δικαιούνται να υποβάλλουν μαζί με τη συμμετοχή τους και κείμενο έως 200 λέξεις με την περιγραφή του βίντεο τους.

4. Για τη δημιουργία του κάθε βίντεο/ μουσικού έργου, η τεχνική είναι ελεύθερη και το κάθε θέμα μπορεί να προσεγγιστεί από οποιαδήποτε σκοπιά.

5. Οι ομάδες δικαιούνται να συμμετέχουν σε όσες από τις τρεις κατηγορίες της Β’ Φάσης του διαγωνισμού επιθυμούν από μία μόνο φορά σε κάθε κατηγορία. Τα μέλη κάθε ομάδας διαγωνίζονται αποκλειστικά με μια μόνο ομάδα.

6. Το περιεχόμενο των βίντεο ή των μουσικών έργων δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί και να συμμετέχει στην αξιολόγηση εφόσον κριθεί παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή που με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει τη νομοθεσία σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οποιουδήποτε προσώπου ή που συνιστά ποινικό αδίκημα ή αντίκειται στα χρηστά ήθη.

7. Όσες συμμετοχές δεν τηρούν τους παραπάνω περιορισμούς θα αφαιρούνται και θα αποκλείονται, της ανάρτησης, της ψηφοφορίας και της αξιολόγησης. Οι διοργανώτριες εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν συμμετοχή, στην οποία έχει διαπιστωθεί ή υπάρχει υπόνοια τεχνικής παρέμβασης- κακόβουλης ενέργειας (τεχνικά ελαττώματα, ιοί υπολογιστών κλπ.).

3. Υποβολή Συμμετοχών

1. Οι προθεσμίες υποβολής των συμμετοχών στις 3 κατηγορίες της Β φάσης του διαγωνισμού ορίζονται ως ακολούθως:

Α’ Κατηγορία - ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ & ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Υποβολή συμμετοχών από 7 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου 2013.

Β’ Κατηγορία - ΔΡΩΜΕΝΑ

Υποβολή συμμετοχών από 2 Δεκεμβρίου έως 29 Δεκεμβρίου 2013.

Γ’ Κατηγορία - ΜΟΥΣΙΚΗ

Υποβολή συμμετοχών από 27 Ιανουαρίου 2014 έως 27 Φεβρουαρίου 2014.

2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την λήξη των ανωτέρω προθεσμιών για την υποβολή των συμμετοχών σε κάθε κατηγορία ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον το ΣΚΑΪ ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

3. Ανάδειξη Νικητών Διαγωνισμού – Ψηφοφορία.

1. Σε κάθε μία από τις Α’, Β και Γ’ κατηγορίες της Β’ Φάσης του διαγωνισμού θα αναδειχθούν τέσσερις (4) επικρατέστερες διαγωνιζόμενες ομάδες και δυο (2) αναπληρωματικές ομάδες. Οι δώδεκα (12) συνολικά επικρατέστερες ομάδες θα συνεχίσουν στον Τελικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη των τριών (3) μεγάλων νικητών.

2. Η ανάδειξη επικρατέστερων διαγωνιζομένων ομάδων και αναπληρωματικών ομάδων σε κάθε μία από τις Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίες της Β’ Φάσης του διαγωνισμού θα προκύψει αποκλειστικά βάσει των περισσοτέρων ψήφων που λάβουν μετά από ψηφοφορία του κοινού. Η ψηφοφορία του κοινού θα πραγματοποιηθεί μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης και sms.

3. Οι επικρατέστερες τέσσερις (4) ομάδες κάθε μίας από τις Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίες του διαγωνισμού θα αναδειχθούν αυτές που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Για την ανάδειξη των νικητών κάθε κατηγορίας της Β’ Φάσης θα καταμετρούνται μόνο οι ψήφοι που συγκέντρωσε η συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία και όχι το σύνολο των ψήφων ενδεχόμενων συμμετοχών τους και στις τρεις πρώτες κατηγορίες της Β’ Φάσης του διαγωνισμού.

4. Η ψηφοφορία του κοινού για την Α, Β’ και Γ’ κατηγορία της Β’ Φάσης του διαγωνισμού θα διεξαχθεί τις ακόλουθες ημερομηνίες:

Α’ Κατηγορία - ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ & ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Ψηφοφορία από 7 Οκτωβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2013.

Β’ Κατηγορία - ΔΡΩΜΕΝΑ

Ψηφοφορία από 2 Δεκεμβρίου 2013 έως 26 Ιανουαρίου 2014.

Γ’ Κατηγορία - ΜΟΥΣΙΚΗ

Ψηφοφορία από 27 Ιανουαρίου 2014 έως 23 Μαρτίου 2014.

Με την ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων των Α’ Β’ και Γ’ κατηγοριών ολοκληρώνεται η Β’ Φάση του διαγωνισμού και ξεκινά ο Τελικός.

5. Στον Τελικό του διαγωνισμού θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής από τις σσυνολικά δώδεκα (12) επικρατέστερες διαγωνιζόμενες ομάδες των Α’, Β’ και Γ’ κατηγοριών της Β’ Φάσης, με την ακόλουθη διαδικασία:

Η ανάδειξη των τριών (3) μεγάλων νικητών του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί μέσω ψηφοφορίας από το κοινό. Νικητές, κατά την ψηφοφορία του κοινού, θα αναδειχθούν αυτοί που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους.

Η ψηφοφορία του κοινού για τον Τελικό θα διεξαχθεί από 27 Μαρτίου 2014 έως 13 Απριλίου 2014.

Οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να επιλέξουν η ανάδειξη των μεγάλων νικητών του διαγωνισμού να πραγματοποιηθεί μέσω ψηφοφορίας από το κοινό και από κριτική επιτροπή, η ψήφος των οποίων θα μετρήσει εξίσου (σε ποσοστό 50-50%). Νικητές, κατά την ψηφοφορία του κοινού και της κριτικής επιτροπής, θα αναδειχθούν αυτοί που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής του τελικού θα επιλεγούν από τις διοργανώτριες εταιρείες και θα αναρτηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού

Κατά την ψηφοφορία του κοινού στην τελική φάση του διαγωνισμού δεν θα προσμετρηθούν οι ψήφοι που έλαβαν οι συμμετοχές των διαγωνιζόμενων στις Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίες της Β’ Φάσης του διαγωνισμού.

Η ψηφοφορία και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού είναι οριστικά και κατ’ αυτών δεν επιτρέπεται ουδεμία ένσταση, αντίρρηση ή άλλη διεκδίκηση, εξώδικη ή δικαστική

Οι ομάδες που συμμετέχουν στον τελικό του διαγωνισμού, ενδέχεται να κληθούν να πραγματοποιήσουν παρουσίαση του βίντεο ενώπιον κοινού σε ειδική εκδήλωση που θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις 13 Απριλίου 2013 ή σε άλλη ημερομηνία που θα ορίσουν οι διοργανώτριες εταιρείες. Στην περίπτωση που αποφασισθεί από τις διοργανώτριες η πραγματοποίηση της εκδήλωσης, σε αυτή θα ανακοινωθούν οι νικητές του διαγωνισμού και θα τους δοθούν τα δώρα τους. Σε αυτή την περίπτωση, η παρουσία των ομάδων, που συμμετέχουν στην τελικό φάση του Διαγωνισμού, στην εκδήλωση είναι υποχρεωτική.

Στην περίπτωση που οι διοργανώτριες εταιρείες αποφασίσουν να μην πραγματοποιηθεί η ανωτέρω εκδήλωση, οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας του και οι νικητές θα ειδοποιηθούν να παραλάβουν τα δώρα τους, μέσω μηνύματος στο email συμμετοχής τους.

4. Βραβεία – Νικητές

1. Τα Βραβεία του Διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα:

Πρώτος Μεγάλος Νικητής

Ταξίδι στη Ν. Κορέα, Σεούλ, πέντε (5) διανυκτερεύσεων, για όλα τα μέλη της νικήτριας ομάδας και για έναν (1) ενήλικο συνοδό της ομάδας, τον οποίο θα επιλέξουν από κοινού τα μέλη της. Το δώρο περιλαμβάνει εκτός της διαμονής, τα αεροπορικά εισιτήρια και τα γεύματα.

Δεύτερος Μεγάλος Νικητής

Δωροεπιταγή της εταιρίας LG συνολικής αξίας 5.000€ για την αγορά προϊόντων της, την οποία η LG θα διαθέσει αποκλειστικά σε κοινωνικό σκοπό της επιλογής της νικήτριας ομάδας π.χ στο σχολείο τους ή σε κάποιο κοινωφελή οργανισμό της περιοχής τους.

Τρίτος Μεγάλος Νικητής

Δωροεπιταγή της εταιρίας LG συνολικής αξίας 3.000€ για την αγορά προϊόντων της, την οποία η LG θα διαθέσει αποκλειστικά σε κοινωνικό σκοπό της επιλογής της νικήτριας ομάδας π.χ στο σχολείο τους ή σε κάποιο κοινωφελή οργανισμό της περιοχής τους.

Νικητές Α’, Β’ και Γ’ Φάσης.

Προϊόντα της εταιρίας LG αξίας 300€ για κάθε μέλος των νικητριών ομάδων της των Α’, Β’ και Γ’ φάσης του Διαγωνισμού (σύνολο 12 ομάδες).

2. Τα βραβεία του διαγωνισμού δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται, ούτε είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο.

5. Ευθύνη

1. Οι Διοργανώτριες Εταιρίες δεν ευθύνονται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική κατάσταση των δώρων του διαγωνισμού.

2. Επίσης, οι Διοργανώτριες Εταιρίες δεν υπέχουν οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

3. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε βλάβη, αν αποδειχθεί έλλειψη πατρότητας ή νομιμοποίησης ή άλλο νομικό ελάττωμα σε κάποια συμμετοχή.

4. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν ευθύνονται για ενδεχόμενη απώλεια υλικού πριν ή μετά το πέρας του διαγωνισμού και σε καμιά περίπτωση δεν οφείλουν να επιστρέψούν το υλικό που τους έχει αποσταλεί.

6. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

1. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: Τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού (α) εργαζόμενων του ΣΚΑΪ, (β) εργαζόμενων της LG, (γ) εργαζόμενων των συνδεδεμένων με τo ΣΚΑΪ και των εταιρειών του ομίλου της LG επιχειρήσεων

2. Οι επικρατέστερες διαγωνιζόμενες ομάδες των Α’, Β’ και Γ’ κατηγοριών της Β’ Φάσης του διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν μέσω μηνύματος στο email συμμετοχής τους το αργότερο μέχρι τις 24 Μαρτίου 2014 για τον τρόπο συμμετοχής του στην τελική φάση του διαγωνισμού και τον τρόπο και χρόνο παραλαβής του δώρου τους.

3. Αν οποιαδήποτε από τις επικρατέστερες ως ανωτέρω ομάδες της Α’, Β’ ή Γ’ κατηγορίας της Β’ Φάσης αρνηθεί να συμμετάσχει στην τελική φάση του διαγωνισμού, δεν απαντήσει, εντός τριών ημερών από την αποστολή του προσωπικού μηνύματος στο προαναφερόμενο μήνυμα, τότε ο ΣΚΑΪ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο συμμετέχοντα και τη θέση του στην τελική φάση του διαγωνισμού κερδίζει η πρώτη αναπληρωματική ομάδα σύμφωνα με τις ψήφους της. Αν ούτε αυτή μπορεί να βρεθεί, τη συμμετοχή στον τελικό θα κερδίσει η δεύτερη αναπληρωματική ομάδα σύμφωνα με τις ψήφους της κ.ο.κ.

4. Στην περίπτωση που νικητής του διαγωνισμού αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του σύμφωνα με τις οδηγίες του ΣΚΑΪ, τότε ο ΣΚΑΪ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και το δώρο του κερδίζει η πρώτη αναπληρωματική ομάδα σύμφωνα με τις ψήφους της. Αν ούτε αυτή μπορεί να βρεθεί το δώρο θα κερδίσει η δεύτερη αναπληρωματική ομάδα σύμφωνα με τις ψήφους της κ.ο.κ. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να βρεθεί κανένας νικητής, τότε το Δώρο ακυρώνεται και ο ΣΚΑΪ δεν έχει υποχρέωση πλέον παράδοσης του. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι, για την ασφάλεια των νικητών, η δημοσιοποίηση των στοιχείων τους στην ως άνω σελίδα του ΣΚΑΪ, θα περιλαμβάνει μόνο τα ονοματεπώνυμα τους.

7. Πνευματικά δικαιώματα.

1. Οι ομάδες μέσω του εκπροσώπου τους αναγνωρίζουν, αποδέχονται και δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο του video και/ή του μουσικού έργου που υποβάλλουν και το οποίο είναι πρωτότυπο δημιούργημα τους και έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες άδειες χρήσης και εκμετάλλευσης και δεν παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό με έργα τρίτων, αντιγραμμένα ή γενικώς μη πρωτότυπα και ξένα προς τους συμμετέχοντες.

2. Η υποβολή του βίντεο και/ή του μουσικού έργου, καθώς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά και παροχή συγκατάθεσης και εξουσιοδότησης και παροχής αποκλειστικού δικαιώματος από τους συμμετέχοντες στις διοργανώτριες εταιρείες για την προβολή και χρήση των υποβληθέντων βίντεο, του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Έτσι, οι διοργανώτριες εταιρείες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν ή μεταδώσουν στο κοινό οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τα υποβληθέντα βίντεο, τον διαγωνισμό και την απονομή των βραβείων για προωθητικούς σκοπούς. Περαιτέρω οι συμμετέχοντες δια της παρούσας χορηγούν το δικαίωμα και την άδεια στις Διοργανώτριες και σε τρίτους /συνεργάτες της για την εγγραφή της εικόνας και του ήχου τους και του κινηματογραφικού και φωτογραφικού υλικού που με ίδια μέσα και δαπάνες οι Διοργανώτριες ή και τρίτοι συνεργάτες τους θα παράγουν (ενδεικτικά ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές) προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν από τις Διοργανώτριες για την προβολή των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι τα βίντεο με τα οποία θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό καθώς και το υλικό που θα παράγουν οι Διοργανώτριες και στο οποίο θα εγγραφεί η εικόνα και η φωνή τους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τις Διοργανώτριες ή και τρίτους συνεργάτες της για κάθε εμπορική χρήση, δωρεάν διάθεση, και να υποβληθούν σε αναπαραγωγή, επεξεργασία, αλλοίωση, τροποποίηση κατά την ανέλεγκτη κρίση των Διοργανωτριών, οι οποίες δύναται να το διαθέσουν με κάθε τρόπο και σε κάθε μέσο κατά την κρίση της χωρίς χρονικό και εδαφικό περιορισμό, χωρίς οι συμμετέχοντες να δικαιούνται οιαδήποτε αμοιβή ή αντάλλαγμα.

8. Προσωπικά Δεδομένα

1. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό παρέχουν στις Διοργανώτριες Εταιρίες την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή τους για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τους αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού.

2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τις Διοργανώτριες Εταιρίες όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2472/1997, 3471/2006 και 3917/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.

3. Όσον αφορά στους νικητές του Διαγωνισμού και τις τυχόν αναπληρωματικές ομάδες αυτών, οι Διοργανώτριες Εταιρίες ενημερώνουν ότι οι ίδιες θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξουν από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωση των νικητών και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους αυτούς, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου.

4. Μετά την παράδοση των Δώρων, λήξη και διαφημιστική προβολή και εκπλήρωση του σκοπού του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων ομάδων, των νικητών και τυχόν αναπληρωματικών ομάδων του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται.

5. Για τυχόν άσκηση από τους νικητές του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν αναπληρωματικούς των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο των Διοργανωτριών Εταιριών.

9. Τροποποίηση Όρων – Δώρων

Οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν οποτεδήποτε τους όρους και τα δώρα, να αναβάλουν ή και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό και την ανάδειξη των νικητών, χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή οι διοργανώτριες δεν θα υπέχουν οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση όσον αφορά τους συμμετέχοντες και τους νικητές, που θα αναδειχθούν από το διαγωνισμό.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Πειραιά.

11. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.